Úkony prováděné při revizi elektroinstalací objektu

Zjištění aktuálního stavu elektroinstalace vizuální prohlídkou

 • Kontrola upevnění přístrojů
 • Kontrola pojistek v HDS či kabelové skříni
 • Kontrola stavu rozvodnice (rozvaděče) – utažení vodičů, svorek a spojů
 • Porovnání stavu projektové dokumentace a skutečného provedení elektroinstalace
 • Kontrola dodržení vzdáleností instalovaného zařízení v příslušných zónách – Kontrola dodržení předepsaného krytí přístrojů podle prostředí, kde jsou umístěny
 • Kontrola vhodnosti instalace zařízení na hořlavé podklady, jsou-li přítomny

V rozvodnici se změří:

 • napětí x porovnání s dovoleným úbytkem
 • velikost impedanční smyčky přívodního vedení a zkratový proud Ik
 • přechodový odpor ochranného vodiče
 • celkový odpor uzemnění
 • čas a vypínací proud proudových chráničů
 • izolační odpor elektroinstalace

V elektroinstalaci :

 • změření impedanční smyčky
 • kontrola spojitosti ochranného vodiče
 • kontrola a změření přechodového odporu pospojování a doplňkového pospojování

V revizní zprávě se uvede:

 • Popis elektroinstalace s porovnáním stavu s předchozí revizí (jedná li se o revizi periodickou)
 • Vyjmenování dokumentů souvisejících s elektroinstalací revidovaného objektu
 • Tabulka dokládající změřené hodnoty. V tabulce je uvedena hodnota skutečně změřená a maximálně možná (bezpečná)
 • Neshody a zjištěné závady při revizi (rozděleny do tří stupňů podle důležitosti)
 • Číslo osvědčení revizního technika a rok vydání osvědčení
 • Posudek revizního technika, zda-li je zařízení schopno bezpečného provozu či nikoli

Po dohodě se zákazníkem provedeme odstranění zjištěných závad menšího rozsahu na místě, případně provedeme celkovou údržbu a odstranění všech závad elektroinstalace společně s vyhotovením nové revizní zprávy.